петак, 03. децембар 2010.

ТАБЕЛА ОВОГ СВЕТА


Tabela ovog sveta okrenuta naopaчke, istiчe многе posledwe za prve a prve za posledwe, dok zlatna sredina juri шargarepu na dugaчkom шtapu i normalno ne uspeva da je stigne. Sve bi se lako i brzo razreшilo kad bi se otvoreneo sukobili sinovi svetlosti i sinovi tame, ali knez tame ne dozvoqava da do tog otvorenog sukoba doђe, znajuћi unapred ishod. Zato  prevarom vrbuje u svoje redove nezrele plodove sveta,nesvesne o stvarnoj suшtini svog angaжmana. Wegova prevara sastoji se u kupovini qudskih mana i slabosti i u zamarawu i progonu vrlinskih sinova svetlosti. Zato je u svetu bogatstvo pokazateq uspeha a ne mudrost i razboritost, jer шta bi mudri i razboriti uчinili sa bogatstvom nego шirili svetlost i ideje svetlosti. Tajna delatnost predstavqa glavno oruжje kneza ovoga sveta. Dok se javno poziva на narodnи boqitак, tajno sve radi na шtetu tog naroda. Zakon sudi u ime naroda, istog onog, koji se nije ni pitao u donoшewu zakona koji uglavnom wemu i sudi. Izaђi iz naroda i biћeш nedostiжan za zakon. Zakon stiжe samo nezaшtiћene zakonom. Privilegije daje crni knez. Privilegije izuzimaju od опште propisanih obaveza. Posveћenici u tajne crnog kneza hrane se slasno narodnim nestajawem. Narodi nestaju, nacionalno se gubi u internacionali, jeziчka pometwa prevazilazi se, svuda uчenim, engleskim jezikom. Izlazak iz општеобавезујућих свеза nudi активна служба нечастивом legionу у лику палог анђела који наводи крдо. Ili u legion, il u borbu protiv laжne tabele. Juriш na tabelu bez Sanчa, kowa i magarca sa Jevanђeqem u ruci и svojim krstom. Onome koji izgara za istinom nadenuћe ime zanesewak, шto bi trebalo da oznaчava neшto nezdravo i nenormalno. Istina zanosi, али u vis, oslobaђa od okova tela i zemqe. Zanos uzviшeno stawe duha izaziva nerazumevawe krda i revolt sinova tame. Antipod zanosa duhovna tupost, potpuna predanost telu i telesnim potrebama. Majka gea crnu vunu prede sinovima utonulim u wena nedra. Geak ubija roђenog brata sina svetlosti i постави temeq на коме crni knez sazida danaшwi svet. Otuda potiчe ona tabela okrenuta naopaчke s poчetka ovog teksta. Projektant svenarodne zатупљеnosti i duhovne bede divi se svojim projektima a ima i zbog чega, niko mu se ne moжe suprotstaviti okruжenom narodnim mnoшtvom. Od nemoћi saчini moћ postade gospodar miliona mrtvih duшa, pokretanih suludim жeqama. Uspешna glupost s prezirom gleda na neuspeшnu glupost, koja nije kadra da svoju golotiwu sakrije u prestiжne krpice i posledwe modele automobila. Neznawe postaje faktor odluke, dok se znawe krajputaшi.
Internacionalna mafija svetskog kapitala u чijim krvavim rukama nacionalne drжave predstavqaju samo kulise koje sve bezuspeшnije pokuшavaju da prikriju bezakowe koje se iza wih organizovano sprovodi. Pod zloupotrebom slobode drжave se pretvaraju u slobodna trжiшta ili rosne livade na kojima se bez ikakvog ometawa napasa Aronovo zlatno tele. Proizvoђaчi ekonomskih i moralnih kriza sa suptilnim ciqem stvarawa ропски повезане jeftine radne snage za svoje multinacionalne kompanije, za slepu silu koriste zemqu koja dva veka nije ratovala na svojoj teritoriji i чiji veћinski, konformizmom uspavani, deo stanovnшtva ne zna ni шта znaчi rat. Plaћeni ubica ne ubija pod firmom rata, promenio je naziv firme za proizvodwu nasilne smrti i ona danas nosi ime humanitarna milosrdna intervencija. Zakon sile omoguћava tom plaћenom ubici da sve nacionalne drжave pretvori u prah i da potom u wima postavi sebi posluшne strukture. Da bi se sve ovo neometano postizalo potrebno je znawe i zloupotreba znawa. Znawe razbijeno u segmente viшe nije znawe veћ poznavawe samo jednog deliћa celine. Takvim znawem obrazuju sve svetske visokoшkolske institucije i iz wih stasavaju papagaji koji mandrqaju jedno te isto napamet nauчeno, usko struчno znawe. Za te papagajske oratorske veшtine gospodar ih velikoduшno nagraђuje raznim prestiжnim titulama, diжe ih u svetske velikane i mudrace. Analitiчki um ako nije angaжovan u sluжbi internacionalne mafije u најблажем случају бива preћutkivan.

Нема коментара:

Постави коментар